6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

BELTUR Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi (“BELTUR”), veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. BELTUR, kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 • İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

BELTUR tarafından müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilere ilişkin olarak işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

Kişisel Veri Kategorisi İlgili Kişi Grubu
Kimlik Müşteri, tedarikçi ve ziyaretçi, etkinlik ve organizasyonlara katılan üçüncü kişiler
İletişim Bilgileri Müşteri, tedarikçi ve ziyaretçi, etkinlik ve organizasyonlara katılan üçüncü kişiler
Hukuki İşlem Müşteri ve tedarikçi
Müşteri İşlem Müşteri
Fiziksel Mekan Güvenliği Müşteri ve ziyaretçi
İşlem Güvenliği Ziyaretçi
Finans Müşteri ve tedarikçi, etkinlik ve organizasyonlara katılan üçüncü kişiler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Müşteri ve ziyaretçi
 • Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda BELTUR tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası amacıyla,
 • Şirketimiz ve İBB arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,
 • Şirketimiz, İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
 • İlgili kanunlar gereği ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; Şirketimizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla,
 • Şirketimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda, mobil uygulama üzerindeki hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla,
 • Çağrı merkezi hizmetlerinin verilmesi amacıyla.
 • Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde IBB’ye, IBB iştiraklerine, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir, :

 • Kamusal hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi, sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması ve işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden kamusal hizmet niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi,
 • Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifası,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması,
 • Şirketin bilinirliğini ve değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak,
 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
 • SAP, CRM, ERP, QDMS, Devriye, IOMA vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi,
 • Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içinde kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara aktarabilmekteyiz.
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BELTUR veya BELTUR adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamamız, IBB ve diğer iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız doğrultusunda ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

 • Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 • İlgili Kişinin Hakları

Veri sahipleri olarak, Şirketimizin kvkk@beltur.istanbul e-posta adresine https://beltur.istanbul/tr/bilgi-toplumu-hizmetleri (Belge Görüntüleme-Belgeler ve Bilgiler) linkinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup e-posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


AÇIK RIZA BEYANI

BELTUR Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi’ne temin ettiğim kişisel verilerimin tarafıma tebliğ ve beyan edilen “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni” çerçevesinde işlenmesine onay verdiğimi, kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak ekteki Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ek 1: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Ad Soyad        :
İmza                :
Tarih               : …../………/…………..